บอใบไม้ทัวร์
Borbimaitour.com บอใบไม้ทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น

  ทัวร์เกาหลี
  
  ทัวร์เมืองจีน

  ทัวร์ฮ่องกง

  ทัวร์เวียดนาม

  ทัวร์พม่า

  ทัวร์กัมพูชา

  ทัวร์ลาว

  ทัวร์มาเลเซีย

  ทัวร์สิงคโปร์

  ทัวรบาหลี

  ทัวร์อินเดีย

  ทัวร์เนปาล

  ภูฏาน

  ทัวร์รัสเซีย

  ทัวร์ธิเบต

  ทัวร์นิวซีแลนด์

  ทัวร์ออสเตรเลีย

  ทัวร์อเมริกา ia

  ทัวร์แคนาดา

  ทัวร์จอร์แดน

 ตูรกี

  ทัวร์ดูไบ

  ทัวร์อียิปต์

  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

  ทัวร์ฝรั่งเศส

  ทัวร์ยุโรป โรแมนติก

  หน้าแรก


    

 

 พาเที่ยวเจาะลึกไต้หวัน_ไทเป-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-ซีเหมินติง


ไต้หวันใบไมเปลี่ยนสี'18
taiwan
ไต้หวันใบไมเปลี่ยนสี'18
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
39,900 /(10,900 ไม่รวมตั๋ว)
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม 


ไต้หวัน_ไทเป-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-ซีเหมินติง

ดูรายละเอียด
โปรแกรม     ทัวรญี่ปุ่น
ไต้หวัน_ไทเป-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-ซีเหมินติง
เดินทางวันที่ 16-19 ตุลาคม 2561
วันแรก_____กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
04.50 น_____เช็คอินอิสระ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG634
10.35 น._____เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน
วันที่สอง_____ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง -ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)
วันที่สาม_____ DIY ชิมพายสับปะรด- ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรค่าขึ้น)-หอรำลึกเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ _____ไทเป-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น (เสาร์/อาทิตย์เปลี่ยนรถสาธารณะขึ้นลงจิ่วเฟิ่น)-อุทยานเหย่หลิว-กอเรียเอ้าท์เล็ท-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
20.05 น.____ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ TG635
22.30น._____ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Update13sep18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ทัวร์เกาหลีราคาถูก ประหยัด พิเศษ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก เริ่มต้น6,500บาท ทีวร์จีนราคาถูก2,900บาท